Regulamin sklepu

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym http://www.mariakula.com (dalej Witryna) jest firma Maria Kula ul. Wiśniowa 9 lok. 4, 25-552 Kielce Numer NIP 9591712262 adres korespondencyjny: ul. Wiśniowa 9/4 25-552 Kielce ; Numer REGON 361751956

zwana dalej Usługodawcą.

1.1. Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Witrynie.
 2. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła.
 3. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 4. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny.
 6. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny i założył konto
 7. Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 8. Kurs / Produkt – produkt oferowany na Witrynie – zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), w formie usługi lub inny.
 9. System Płatności – podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu organizatora, z którego systemem zintegrowana jest Witryna (sklep)
 10. Adres – adres na który wysyłane zamówione towary, produkty. Adres fizyczny lub adres poczty email.

1.2.      Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).

1.3.      Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów (kursów/produktów/biletów/ abonamentów) za pośrednictwem sieci Internet.

1.4.      Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).

1.5     Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

1.6.      Informacje o towarach dostępne w Witrynie (sklepie) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

1.7.      Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej [email protected].

§ 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1.     Sprzedaż towarów lub usług (Kurs / Produkt / abonament / bilet ) przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

2.2.      Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary i usługi prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

2.3.      Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich.

 § 3   REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

3.1.      Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie zamówień o których mowa w §4 ustęp 2 Regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie

3.2.      W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie.

3.3.      Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.4.      Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy [email protected] Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

3.6.      Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

3.7.      Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4   ZAMÓWIENIA

4.1.      Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów lub usług spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów lub usług.

4.2.      Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

4.3.      Wybór towarów (Kurs / Produkt / abonament / bilet ) lub usług do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

4.4.      Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka klient następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy.

4.5.      Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia rachunku.

4.6.      Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże  najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. a)        głównych cechach świadczenia, w tym towaru (Kurs / Produkt / abonament / bilet ) lub usługi

 2. b)        swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

 3. c)         adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;

 4. d)        łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;

 5. e)         sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;

4.7.      Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:

 1. a) danych Usługodawcy, w adresie korespondencyjnym i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;

 2. b) danych Klienta;

 3. b) numeru Zamówienia ;

 4. c) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;

 5. d) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;

 6. e) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;

 7. f) sposobu oraz terminu dostawy;

4.8.      Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

4.9.      Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online, realizowanej przez serwis Przelewy24.

4.10.    Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.11.    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem [email protected] w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

4.12.    Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.13.    Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

 § 5.   PŁATNOŚCI

5.1.      Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:

 1. płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl .

 2. przelew na konto bankowe, w sytuacji, kiedy transakcja za pomocą systemu nie jest możliwa – prosimy o kontakt [email protected]

 § 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1.      W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

6.2.      Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

 1. a)        w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,

 2. b)      w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl- w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,

6.3.      Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem [email protected]

6.4. W przypadku biletu uczestnictwa w warsztatach możliwa jest anulowanie zamówienia na 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Po tym terminie, w razie poinformowania Usługodawcy o fakcie niemożliwości uczestnictwa, wpłacone pieniądze są przekazywane jako płatność za kolejną edycję warsztatów (do wykorzystania przez Klienta przez kolejne dwie edycje warsztatów).

6.5. Klient może anulować złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem [email protected] Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce), jest realizowane w przypadku członkostwa w klubie, nastąpiło zdarzenie przewidziane w § 6 pkt 6.4. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.

§ 7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

7.1. Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem tego terminu na adres poczty elektronicznej [email protected] Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności zastosowanie ma punkt 13 –  w odniesieniu do cyfrowych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu,

7.2.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.3.      Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

7.4.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.5. Po rozpoczęciu warsztatów, członkostwa w Klubie, odstąpienie od umowy nie jest możliwe na warunkach opisanych w tym paragrafie

7.6. W przypadku opisanych w § 6 pkt.6.4 odstąpienie od umowy realizowane jest zgodnie z tym paragrafem.

§ 8.   WARUNKI REKLAMACJI

8.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.

8.2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres:

Maria Kula ul. Wiśniowa 9/4 25-552 Kielce

8.3.      Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

8.4.      W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9.  DANE OSOBOWE

9.1.      Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

9.2.      Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.

9.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

9.4. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.

9.5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

9.6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.

9.7. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

9.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

9.9. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies.

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

10.2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

10.3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.4. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

 1. a) ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;

 2. b) dostęp do sieci Internet;

 3. c) przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;

 4. d) do odbierania wiadomości poczty elektronicznej – posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

10.5. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

10.6. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

10.7. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie  Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

10.8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:

        –  powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążeni

    – naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.9. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

10.11. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.